LogoBangiya Parishad Thane

S.No. Committee Name
1 Chairman Mr. Sukumar Ghosh
2 President Mr. P.K. Guha
3 Vice presidents Mr. Uttam Chaudhary

Mr.Jayanta Bhutia

Mr.S.K.Som
4 Secretary Mr. Sanjay Saha
5 Asst. Secretaries Mr..Pradip Ghosh
6 Treasurer Mr. P.K. Mishra

Mr.SukhenKundu
7 Members a) Mr.A.P.Lala

b) Mr. Shibesh Kar

c) Mr.Akash Kar

d) Mr. Samir Kar,

e) Dr.Arup Rakshit

f) Mr. Swaranendu Bhattacharya

g) Mr. Pradip Kundu

h) Mr. K.P.Gain

i) Mr.Uttam Dey